Belastingdienst

De belastingdienst werkt met aangiften. Soms moet er aangifte gedaan worden waarna een aanslag wordt opgelegd, zoals met inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor andere belastingen moet er door de ondernemer aangifte gedaan worden als er een tijdvak verstrijkt zoals BTW en loonbelasting. Voor beide geldt, als u zich hier niet aan houdt, krijgt u boetes en kan er ambtshalve een aanslag worden opgelegd. Krijgt u hiermee te maken dan kunnen wij veel gevallen daar nog wat aan doen, zodat u niet een onterechte aanslag moet betalen.

Is er aangifte gedaan en de aanslag is bekend, dan volgt de invordering. De invordering vindt plaats door de ontvanger, die hiervoor de Invorderingswet 1990 hanteert. Deze invordering van de belastingdienst kent een aantal fasen:

Eerst wordt u in de gelegenheid gesteld op tijd te betalen. Hiervoor gelden strikte betalingstermijnen. Bijvoorbeeld voor:

  • Loonbelasting en BTW, deze moeten binnen één maand na afloop van het betreffende tijdvak worden betaald.
  • Een aanslag Inkomstenbelasting, die moet binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag worden voldaan.
  • Een navorderingsaanslag moet binnen één maand worden betaald.

Als  in bovenstaande gevallen niet betaald wordt, volgt er een schriftelijke aanmaning. Deze moet binnen 10 dagen worden betaald.

Indien u dan nog steeds in gebreke blijft, volgt er een dwangbevel. Dit dwangbevel wordt betekend. Dit kan gebeuren door bezorging door de post of in het geval dit nodig blijkt door de deurwaarder. Een dwangbevel geeft de belastingdienst het recht beslag te leggen op uw goederen. Dit betreft meestal uw inboedel of auto, maar soms ook uw woning of eventueel een uitkering of loondienstverband. Bij beslag op uw inboedel zal de deurwaarder geen onderscheid maken tussen uw goederen of die van uw partner of anderszins inwonende.

Mocht de belasting tot beslag over gaan, zal worden getracht dit te doen in uw aanwezigheid. De deurwaarder kan echter de toegang tot uw woning verschaffen als niet thuis bent. Na beslag krijgt een overzicht op welke spullen beslag is gelegd. Zaken die hierop niet zijn vermeld, vallen dan ook niet onder het beslag. Na het beslag mag u niet de inbeslaggenomen zaken ergens anders onderbrengen of verkopen. Wel kunt u verzet aantekenen.

SVF heeft ervaring in het reconstrueren van boekhoudingen en de kennis om in overleg met de belastingdienst tot kwijtschelding of een akkoord te komen. Maak eventueel een afspraak met onze belastingadviseur voor meer informatie. Bel 072 5407919.