Doorstart

Een doorstart is doorgaan met de onderneming in gewijzigde vorm waarbij gebruikt gemaakt wordt van de goede onderdelen en de slechte worden afgestoten of beŽindigd. Een eventuele doorstart komt aan de orde als de onderneming in haar huidige vorm niet, of niet meer, levensvatbaar is of als de continuÔteit ernstig in gevaar komt.

Oorzaken kunnen gelegen zijn in het hebben van teveel schulden; een verkeerde organisatie; een verkeerde kostenstructuur. Als deze zaken niet worden aangepakt leiden ze vervolgens tot een neergaande spiraal die al moeilijker te doorbreken wordt. Uiteindelijk leidt dit tot beŽindiging of zelfs faillissement.

Doelstelling

Doelstelling van een doorstart is daarom niet alleen het verbeteren van het rendement van de onderneming maar vooral:

 • Bescherming van bedrijfskapitaal.
  Door faillissement of openbare verkoop leveren de bezittingen van de onderneming vaak nauwelijks iets op.
 • Bescherming van omzet en klantrelaties.
  De naam en reputatie wordt geschaad, orders gaan verloren, debiteuren kunnen niet meer worden geÔnd.
 • Bescherming van inkomen.
  Een ondernemer heeft geen recht op uitkering van werknemersverzekeringen. Als de onderneming staakt is hij of zij vaak op een bijstandsuitkering aangewezen of moet men een slecht betaalde baan accepteren in verhouding tot zijn of haar capaciteiten.

Deze doelstellingen van het beschermen van de waardevolle zaken die nog in de onderneming zijn gelegen, is van direct belang voor zowel de ondernemer als voor zijn schuldeisers. Toch zijn er ook zwaarwegende belangen voor het gezin, de klanten, leveranciers, etc. Vrijwel iedereen heeft wel via zijn klantenbestand, familie of relatienetwerk met de kwalijke gevolgen van een faillissement te maken gehad.

Mogelijkheden

Er zijn talloze manieren om een doorstart te realiseren en vaak wordt er een combinatie van verschillende instrumenten ingezet om de doelstelling te bereiken. U kunt hierbij denken aan:

 • Inbreng in een (andere) rechtspersoon
  Om de bedrijfsactiva te beschermen kan het noodzakelijk zijn deze in te brengen in (andere) een rechtspersoon. Ook als er geherfinancierd moet worden kan dit beter plaatsvinden vanuit een aparte entiteit. Anders wordt dit kapitaal meteen deel van het ondernemingvermogen en daarmee vatbaar voor beslag. Er zal goed gekeken moeten worden naar de juridische consequenties. Soms kan het noodzakelijk zijn het beleid van de onderneming tijdelijk over te dragen.
 • Herfinanciering
  Een sanering vindt vaak plaats in combinatie met herfinanciering. Dat houdt in dat de financiering verstrekt wordt onder de voorwaarde dat de sanering succesvol zal verlopen. Het kapitaal kan verstrekt worden door familie of relaties, maar ook door een informal investor, participatiemaatschappij, bank, en in veel gevallen door de gemeente via een BBZ-regeling.
 • Sanering van schulden
  Vanuit het principe dat een failliete onderneming ook voor schuldeisers niets opbrengt kan er een overeenkomst worden gesloten met de schuldeisers dat er slechts een deel van de schulden betaald wordt. Natuurlijk gaan schuldeisers hier alleen mee akkoord als ook zij geen andere mogelijkheden meer zien en zij het vertrouwen hebben, dat er alles aan gedaan wordt een zo reŽel mogelijk bedrag terug te betalen.
 • Reductie in de kosten
  De meeste ondernemers hebben er alles al aan gedaan om zo zuinig mogelijk om te gaan met de beschikbare gelden. Uiteindelijk moet er worden overgegaan tot rigoureuze maatregelen zoals ontslag van personeel, verhuizing naar een goedkopere locatie, het sluiten van een filiaal. Dit brengt vaak kosten met zich mee die dit soort maatregelen tegenhouden. Van belang is de prioriteiten goed tegen het licht te houden. De maatregelen zelf kunnen indien nodig door de bovenstaande mogelijkheden gefinancierd worden.

Het toepassen van de bovenstaande instrumenten gaan samen met de heroverweging van strategische en beleidsmatige zaken. Tegelijkertijd legt het beslag op de uitvoerende capaciteit van de gehele onderneming. Het is daarom noodzakelijk hierover advies in te winnen en dit bij specialisten onder te brengen.

Maak een afspraak met een specialist op het gebied van insolventie om de mogelijkheden van een doorstart te bespreken. Bel met 072 5407919.