Faillissement

Een ieder die is opgehouden zijn schulden te betalen en voorziet dat hij ze ook niet meer zal kunnen voldoen, kan voor zichzelf faillissement aanvragen.
Ook een schuldeiser kan uw faillissement aanvragen als u zijn vordering niet op tijd betaalt. Meestal gaat dit gepaard met een steunvordering. Hoewel de wet dit niet zo heeft bedoeld, werkt de aanvraag van een faillissement vaak als een krachtig incassomiddel. Een faillissement kan betrekking hebben op een bedrijf in iedere vorm (firma, BV, eenmanszaak) of een particulier. Als een verzoek tot faillissement tegen een persoon is gericht, heeft deze nog de gelegenheid een aanvraag WSNP te doen.

Tijdens het faillissement

Na het uitspreken van het faillissement door de rechtbank wordt er een curator aangesteld, wiens taak het is de belangen van de schuldeisers te behartigen. De schuldeisers kunnen gedurende het faillissement niet meer bij de gefailleerde aankloppen. Zij kunnen de vordering indienen in het faillissement waar deze zal worden opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente of preferente schuldeisers.

De curator bekijkt of er enige kans bestaat de schulden (deels) te voldoen uit uw inkomen en eventuele vermogensbestanddelen. Mocht er geen zicht zijn op betaling aan crediteuren, zal de curator verzoeken het faillissement op te heffen bij gebrek aan baten. Kan er wel geld verzameld worden op de boedelrekening, bijvoorbeeld door verkoop van auto, bedrijfsinventaris of onroerend goed, zal dit verdeeld worden over de crediteuren. eerst wordt de curator voldaan en eventuele boedelschulden, vervolgens preferente schuldeisers en, als er dan nog geld over is, de concurrente schuldeisers.

Als een faillissement leeg is, dat wil zeggen er is geen geld op de boedelrekening, wordt de curator niet betaald. De curator, die over het algemeen werkt tegen advocaattarieven zal in dat geval niet geneigd zijn veel aandacht aan het faillissement te geven en het liever opheffen bij gebrek aan baten. Anderzijds als wel actief aanwezig is, kan de curator dit zien als een goed lopend dossier waar tegen een goed tarief op gedeclareerd kan worden.

Duur van een faillissement

Ten aanzien van de duur van het faillissement is er weinig te zeggen. Dit loopt van enkele maanden tot vele, vele jaren. Het is geheel afhankelijk van de situatie en hoe de curator er tegen aankijkt. Veel faillissementen duren minstens 9 maanden, maar faillissementen van meer dan 5 jaar zijn beslist geen uitzondering.

Ook tijdens een faillissement kunt u een verzoek doen bij de rechtbank voor een WSNP. U zult gehoord worden en er zal advies gevraagd worden aan de curator. Bij toekenning zal het faillissement omgezet worden naar een Wet Schuldsanering voor Natuurlijke Personen.

Is faillissement een oplossing

Als na opheffing van een faillissement schulden overblijven, dan blijft u daarvoor aansprakelijk. In een groot deel van de gevallen komen de schuldeisers weer vlot bij u terecht om deze op te eisen. Of zij wachten tot in betere doen bent om zich dan alsnog te melden. Over het algemeen verjaart een schuld pas na 5 jaar, mits deze niet wordt gestuit. Een faillissement op zich is zeker geen oplossing voor uw schuldenprobleem.
Ook in een faillissement staat het de gefailleerde vrij om een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers. Bij acceptatie van het akkoord door de meerderheid van de schuldeisers die meer dan de helft van het schuldbedrag vertegenwoordigen bent van de schulden af.